Yleiset vuokrausehdot

1. Varaston kunto ja säilytettävät tavarat

Varasto vuokrataan nykyisessä kunnossa sopimuksen tekohetkellä. Vuokratilaa saa käyttää vain kuivan kappaletavaran varastointiin. Suurin sallittu lattiakuorma on 500 kg/m2 sekä Porvoossa toisen kerroksen suurin sallittu lattiakuorma on 200 kg/m2.

Ympäristölle tai terveydelle vaaraa tai haittaa aiheuttavien aineiden sekä räjähtävien, itsestään syttyvien ja kaikenlaisten nesteiden säilytys varastossa on kielletty. Asiaton oleskelu tai yöpyminen varastossa tai varastohallissa on kiellettyä. Tavaroiden säilytys Varastoparkin muissa tiloissa kuin vuokratuissa varastoyksiköissä on kielletty. Vuokranantajalla on oikeus poistaa ja hävittää varaston ulkopuolelle jätetyt tavarat vuokralaisen kustannuksella. Yleisten tilojen käyttö vuokralaisen toimintaan, muutoin kuin kulkuväylänä, on kielletty. Tupakointi ja auton tarpeeton joutokäynti varastoissa tai hallitiloissa on kielletty. Vuokralainen vastaa omien roskien poisviemisestä ja hävittämisestä kaatopaikalle.

2. Lämpö, valaistus, sähkö ja vakuutukset

Lämpö ja valaistus sisältyvät vuokraan. Muusta sähkön käytöstä on sovittava erikseen. Vuokranantaja ei ole ottanut vakuutusta säilytettäville tavaroille eikä vastaa tavaroiden vahingoittumisesta tai hukkaamisesta. Vuokralainen vastaa itsenäisesti omaisuutensa vakuuttamisesta ja varastonsa lukitsemisesta. Vuokranantajalla on oikeus lukita vuokralaisen lukitsematta jätetty varasto tai jos vuokria on jätetty maksamatta. Vuokralainen voi niin halutessaan varustaa varastonsa omalla riippulukolla.

3. Varastotilan muutostyöt

Vuokralaisella ei ole oikeutta tehdä varastorakenteiden muutostöitä ja varasto on palautettava vuokranantajan hallintaan samassa kunnossa jossa se oli vuokrasopimusta tehtäessä sopimuksen päätyttyä. Seiniin, lattiaan tai kattoon kiinnittäminen ja niiden puhkominen on kielletty ja varastoinnissa käytettyjen hyllyjen on oltava vapaasti lattialla seisovia. Vuokranantajan edustajalla (korjaus- tai huoltomies) on oikeus mennä vuokrattuun varastoon kiinteistön hoitoon liittyvien välttämättömien toimenpiteiden takia.

4.1 Määräaikainen vuokrasopimus

Päättyy ilman irtisanomista kun vuokralainen on tyhjentänyt ja siivonnut varaston sekä poistanut ovesta riippulukkonsa sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä. Muutoin sopimus muuttuu kohdan 4.2. mukaiseksi toistaiseksi voimassa olevaksi vuokrasopimukseksi.

4.2. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

Mikäli vuokrasopimusta ei irtisanota, jatkuu se aina kuukauden kerrallaan yhden kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla. Vuokrasopimus katsotaan päättyneeksi ja vuokranmaksuvelvollisuus lakanneeksi kun vuokralainen on suorittanut kohdan 4.1. mukaiset luovutustoimenpiteet. Vuokratakuuta ei palauteta, se kattaa viimeisen kuukauden vuokran.

5. Vuokran maksu ja vuokran maksamatta jättäminen

Ensimmäisen kuukauden vuokra ja kuukauden vuokraa vastaava vuokratakuu maksetaan vuokrasopimuksen solmimishetkellä. Tämän jälkeen vuokra maksetaan kerran kuukaudessa vuokrasopimuksen aloituspäivänä vuokranantajan osoittamalle tilille tai miten on sovittu erillisesti.

Mikäli vuokraa ei makseta sopimuksen mukaisesti, vuokranantajalla on oikeus periä 10 euron huomautusmaksu per huomautus sekä periä viivästyskorkona 16% perintäkulu erääntyville vuokrille ja koroille. Mikäli erääntynyttä vuokraa ei huomautuksista huolimatta makseta (ja vuokrarästejä on kertynyt vuokratakuun verran tai enemmän), on vuokranantajalla seuraavat oikeudet:

  • Lukita tila toisella lukolla.
  • Jos tilassa on vuokralaisen tavaroita, siirtyy niiden omistusoikeus vuokranantajalle.
  • Vuokralainen hyväksyy sen, että hänen varastoima tavaransa voidaan myydä kulujen kattamiseksi. Vuokranantajalla on oikeus käyttää myyntitulos vuokrarästien ja myyntikulujen kattamiseen.

6. Sopimuksen siirtäminen ja voimassaolevat yhteystiedot

Vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta kolmannelle osapuolelle ilman vuokranantajan kirjallista suostumusta. Vuokranantajalla on oikeus siirtää tai pantata tämä sopimus kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan vuokranantajalle voimassaolevat yhteystietonsa ja niissä tapahtuneet muutokset viipymättä soittamalla numeroon 0401374488, sähköpostitse info@varastopark.fi tai kirjeitse osoitteeseen Varastopark, Itätuulentie 9, 06150 Porvoo.

Vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta sillä perustella, että esimerkiksi purkukirje, irtosanomiskirje tai realisointikirje ei ole tavoittanut häntä siitä syystä, että hän ei ole ilmoittanut vuokranantajalle voimassaolevaa osoitetta. Mikäli vuokralaisen varastoima irtain tavara realisoidaan tällaisissa olosuhteissa, niin siinä tapauksessa vuokralaisella ei ole oikeutta vaatia tai saada vahingonkorvausta vuokranantajalta.

7. Vuokran korotus

Vuokranantajalla on oikeus sopimuskauden aikana korottaa varastoista veloitettavaa vuokraa, jos muutoksesta ilmoitetaan vuokralaiselle vähintään kuukautta ennen korotuksen voimaanastumista.

8. Sopimusrikkomukset ja muut asiat

Vuokranantaja ei ole vastuussa teknisen vian tai muun sellaisen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista tai viivästymisistä force majeure -periaatteiden mukaisesti. Muutoin noudatetaan voimassaolevaa lakia liikehuoneiston vuokrauksesta.

Mikäli vuokralaisen rikkoessa pykälissä 1-8 sovittuja vuokraehtoja, vuokranantajalla on oikeus, sen lisäksi mitä pykälissä 1-8 on sovittu, sulkea välittömästi kulkuoikeus ulko-oviin kulunvalvontajärjestelmästä, purkaa vuokrasopimus päättymään välittömästi, poistaa vaaraa aiheuttavat tavarat ja aineet vuokralaisen kustannuksella parhaaksi katsomaansa paikkaan sekä saada korvausta sopimusrikkomuksen aiheuttamista välittömistä ja välillisistä vahingoista.


9. Henkilötietojen käsittely

Sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, joka tunnetaan paremmin nimellä GDPR.